Home

Indexering lonen 2022

Cao-lonen, definitieve cijfers 2019. In 2019 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,5 proce nt gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2018 (2,0 procen t) De voorlopige indexcijfers voor de indexering vanaf januari 2018 zijn: Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 1,5% CPI (prijs)-index (alle huishoudens) 1,4% Voorlopig of definitief indexcijfer De indexatie in januari wordt veelal bepaald door de gemiddelde stijging van lonen of prijzen in het voorafgaande kalenderjaar Het indexcijfer cao-lonen per uur bevat de volgende elementen: Het loon voor de normale arbeidstijd, eventueel verhoogd met: compensatie van het werknemersdeel van de pensioenpremie; bindend voorgeschreven tariefsdervingstoeslagen (bij werken in tijdloon) van overheidswege voorgeschreven verhogingen die elke betaalperiode moeten worden gegeven De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,2% bedragen, tegenover 0,99% in 2020 en 1,46% in 2019. In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt Indexcijfers 2018. (1) De gewone index dient als basis voor de aanpassing van het alimentatiegeld. (2) Voor het aanpassen van de huurprijzen ingevolge een indexatie dient de gezondheidsindex gebruikt te worden. (3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen

Mei 2018 : het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van de laatste 4 maanden x 98% De te overschrijden spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd vastgelegd op 103,04 punten en werd in mei 2017 overschreden. De nieuwe spilindex is vastgelegd op 105,1 Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen. Het cao-loon omvat de volgende elementen: - het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers. - alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen

Ontwikkeling cao-lonen - CB

Bij loonindexering is er sprake van een koppeling van de lonen aan de prijsontwikkeling, waardoor de koopkracht van de werknemers gelijk blijft.. In de jaren zeventig werden de lonen bij een stijging van de prijsindexcijfers, inflatie, automatisch met een vergelijkbaar percentage verhoogd.In de praktijk lopen de twee niet perfect gelijk op, de loonsverhoging kan met een vertraging de. Indexering Indexering is de pensioenverhoging als gevolg van inflatie of loonontwikkeling. Een verhoging kan gelden voor pensioengerechtigden, deelnemers en gewezen deelnemers. Indexering is bijna altijd voorwaardelijk. Alleen bij voldoende middelen zal indexatie plaatsvinden. Indexering wordt ook wel toeslag op het pensioen genoemd De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Dan kan je hieronder berekenen hoeveel je brutoloon - bij benadering en onder voorbehoud - zal stijgen op 1 januari 2018 Lonen en uitkeringen sneller omhoog. Spilindex 10/01/2020 Niet vaste telefoon, maar 07/02/2018 Nog dit jaar indexering van uitkeringen. Spilindex 05/01/2018. Verwacht wordt dat de lonen in 2021 hier met 1,1% omhoog zullen gaan. Ter vergelijking: de groeivoet van de zogenaamde 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - bedroeg in 2020 gemiddeld 0,9%, tegenover 1,47% in 2019 en 1,77% in 2018

De aanpassing wordt op alle lonen toegepast, maar het barema wijzigt hierdoor niet. Deeltijdsen pro rata. Niet van toepassing indien een gelijkwaardig voordeel wordt toegekend in de periode 2017- 2018. Bij omzetting in een gelijkwaardig voordeel moet dit vóór 31.03.2018 gemeld worden aan de federatie De publicaties van de regelingen volgen in december. De indexaties zijn al wel bekend. Indexatie traktementen. GKv: Per 1 januari 2021 worden de traktementen predikanten verhoogd met 3,3%. NGK: Per 1 januari 2021 worden de traktementen predikanten verhoogd met 3,22%. Indexatie salarissen. Per 1 januari 2021 worden de salarissen van kosters en kerkelijk werkers verhoogd met 3,3% Loonaanpassingen januari 2018. Loonaanpassingen januari 2018. Op deze pagina: PC Activiteit Aanpassing; 100. Aanvullend paritair comité voor arbeiders + 0,203154% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index) 125.01. Bosontginningen + 0,20% op de minimumlonen (index) 125.02

loon-en-prijsindexcijfers-2018 - Auxiliu

 1. De wettelijke regeling van indexering der Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan bedroeg de alimentatie, verhoogd met het indexeringspercentage van 2,1, € 475,13. Per 1 januari 2018 kwam daar 1,5% bij en werd het.
 2. Lonen stijgen 2019. Lonen stijgen met 3% in 2019 De lonen van mensen die in dienst zijn van een bedrijf of instelling stijgen volgend jaar naar verwachting met ongeveer 3%. Dat meldt het economisch bureau van ABN Amro. De loonontwikkeling bleef vooralsnog in Nederland en andere landen achter bij de economische opmars
 3. Raadpleeg onze indexberekening om geïndexeerde huurprijzen, lonen, uitkeringen en onderhoudsbijdragen zelf te berekenen aan de hand van de gezondheidsindex en de consumptieindex

Indexering Letselschade Richtlijnen 2021 2018 1,7 2019 2,6 2020 1,3* * Voorlopig cijfer tot 1 november 2020 Als graadmeter voor de loonindex dient bij de cijfers van het CBS te worden gekeken naar het onderwerp Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen.2 jaar loonindex % 2014 0,9 2015 1,4 2016 1, Indexering alimentatie 2018. 19 juni 2019. Alimentatiebedragen worden jaarlijks automatisch (van rechtswege) verhoogd met een bepaald percentage. Voor 2018 bedraagt dit percentage 1,5%. Dit percentage is een gevolg van het levensonderhoud dat elk jaar duurder wordt en is gebaseerd op de stijging van de lonen in het afgelopen jaar De eerste keer dat het nieuwe alimentatiebedrag voldaan dient te worden is dan ook in december 2018 voor de maand januari 2019, wanneer de alimentatie bij vooruitbetaling verschuldigd is. Op onze website kunt u bij Indexering alimentatie de hoogte van het nieuwe bedrag voor 2019 berekenen

2,17 procent opslag voor 450

Cao-loonindex CBS Techniek Nederlan

 1. Alimentatiebedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit heet de wettelijke indexering. Dit gebeurt omdat prijzen en lonen ook stijgen door inflatie. Uw ex is verplicht om het geïndexeerde bedrag te betalen. Voor 2018 is de indexering vastgesteld op 1,5%
 2. Indexering lonen bedienden (APCB 200) van 1,83 % op 1/1/2018 04/01/2017 Voor de indexering op 1 januari 2018 wordt het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2017 vergeleken met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2016
 3. Vorige lonen x 1,001237 of basislonen januari 2018 (nieuwe statuten) x 1,0523. 327.01: Sociale werkplaatsen - Vlaamse Gemeenschap ( Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven ) Index: A:.
 4. theoretische oefening, waarbij het gemiddelde van een traag (dat van de lonen in de overheidssector, met name een overschrijding van de spilindex met sprongen van 2%, gevolgd door de indexering twee maanden later) en een snel (tweemaandelijkse indexering) indexeringsmechanisme berekend wordt aan de hand van het NICP, enerzijds, en aan de han
 5. Horeca (PC 302): indexering lonen op 1 januari 2018. 5 januari 2018 5 januari 2018 by horvalwvl. Categories Horeca Post navigation. Horval West-Vlaanderen de vakbond die alle werknemers uit zijn sectoren beschermt! Voedingsnijverheid: verhoging aanvullende vergoedingen. Contact/e-loket
 6. Tarieven Meeliften 2018 Berekening Voor de berekening van de indexering zijn de volgende cijfers gebruikt: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Oftewel: index aug 2016 = 108,1 index aug 2017 = 109,9 Dus index 2018 is: (augustuscijfer 2017 / augustuscijfer 2016) = 109,9 / 108,1 = 1,017 +1,7%; §6.2.1 Standaardvergoedin
 7. Omdat elk jaar de lonen veranderen, worden ook elk jaar de alimentatiebedragen aangepast. Dit heet indexering. Voor 2018 geldt een verhoging van 1,5%. Stel dat de alimentatie die u betaalt in 2014 is vastgesteld op € 300 per maand. Dit alimentatiebedrag gaat vervolgens ieder jaar omhoog

Voor de berekening van de indexering zijn de volgende cijfers gebruikt: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur . Oftewel: index aug 2017 = 109,9 . index aug 2018 = 111,8 . Dus index 2019 is: (augustuscijfer 2018 / augustuscijfer 2017 ) = 111,8 / 109,9 = 1,017 +1,7%; §6.2.1 Standaardvergoeding § 6.1.5 Bedragen aansprakelijkhei indexering alimentatie Artikel 1:402a BW regelt dat op onderhoudsbijdragen, die gebaseerd zijn op een wettelijke verplichting, jaarlijks verhoogd worden met een percentage. Deze jaarlijkse verhoging is bedoeld om de onderhoudsbijdragen aan te passen aan de stijging van de lonen en de geldontwaarding Terug naar nieuwsoverzicht 12 november 2018 Met de cao-afspraken voor de komende vijf jaar is het goed om stil te staan bij de indexering van de prijzen voor beveiligingsdiensten. In aanbestedingen wordt vaak verwezen naar een CBS-index (vaak de CBS-index Dienstverlening Commerciële Dienstverlening.') die niet geheel alle ontwikkelingen van kosten volgt StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Lonen geldig vanaf 01.10.2018 tot 31.12.2018 De lonen van de bouwvakarbeiders worden op 1 oktober 2018 als volgt aangepast: • Aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex: De coëfficiënt bedraagt: ((104,94 + 105,10)/2) / ((104,49 + 104,65)/2) = 1,004303337. Als bijlage vindt u de loonschaal van de arbeiders.

Alles wat u moet weten over loonindexering | ING België

Loonaanpassingen volgens de sociale actualiteit Maandelijks overzicht van de loonaanpassingen voor de privésector: indexeringen, conventionele verhogingen, loonharmoniseringsproces, invoering van nieuwe minimumloonschalen, loonaanpassingen met terugwerkende kracht enz Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat weer vastgesteld wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Recentelijk is het indexcijfer voor 2018 vastgesteld op 1,5%. Per 1 januari 2018 wordt de kinder- en partneralimentatie dus automatisch met 1,5% verhoogd Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het. Sinds 1 januari 2018, 1 september 2018 en 1 januari 2019 is er respectievelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest en het Vlaams Gewest nieuwe huurwetgeving van kracht (Brusselse huisvestingscode, Waals decreet betreffende de woninghuurovereenkomst en Vlaams woninghuurdecreet)

Dit wordt indexering genoemd. De hoogte van deze wijziging wordt door de minister van justitie bekend gemaakt, meestal in november. De alimentatie indexering 2018 is vastgesteld op 1,5%. Deze gaat in op 1-1-2018. Als alimentatiebetaler ben je wettelijk verplicht deze indexering toe te passen. Dit omdat ook de lonen en het prijspeil jaarlijks. In 2018 stegen de salarissen gemiddeld maar 1,99% ten opzichte van 2017. Deze stijging is in lijn met de stijging van de cao-lonen over 2018. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is die loonsverhoging 2,1%. Boven aan de lijst staat de bestuursvoorzitter van een middelgrote organisatie met een brutojaarsalaris van € 502.300 Indexering lonen taxichauffeurs. Betaling onder de vorm van % op de recette : 36% indien het maximumtarief van toepassing is. 35% indien het maximumtarief niet van toepassing is. Ingevolge indexering wordt het gewaarborgd minimum maandinkomen op 01.09.2018 met 2% verhoogd. Gewaarborgd minimum maandinkomen vanaf 01.09.2018 : € 1.664,83 Inflatie cijfers Nederland - CPI. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex.De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie

Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen

De hoogte van de alimentatie verandert ieder jaar, dit wordt ook wel alimentatie indexering genoemd. Bereken de alimentatie voor 2018 De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2019 is dit percentage dus vastgesteld op 2 procent

Indexcijfers 2018 ACLV

 1. Dit heet indexering. Voor 2018 is het indexcijfer vastgesteld op 1,5%. Wat kan dit betekenen voor jou als je alimentatie betaalt aan je ex of alimentatie ontvangt? Home » Blogs » Inkomen & Financiën » Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5
 2. De wettelijke regeling van indexering der alimentaties Bepalend voor dit percentage is de jaarlijkse stijging of daling van lonen. Het percentage komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2018 en per 30 september 2019. Deze bedragen.
 3. Indexering alimentatie in 2021 met 3 procent omhoog. 05-11-2020 Herman Schaeffer. In de wet wordt er namelijk vanuit gegaan dat de kosten voor levensonderhoud en de lonen jaarlijks stijgen. Daarom stijgt ook de alimentatie jaarlijks met een bepaald percentage mee

2020: lonen en koopkracht omhoog. De economie in Nederland draait nog altijd behoorlijk. En volgend jaar gaan werkenden daar eindelijk ook van profiteren In deze hypothese betekent dit dat de indexeringscoëfficiënt 100,80% bedraagt. Dit betekent dat alle lonen van de bedienden tewerkgesteld in het aanvullend paritair comité PC 200 met ingang van 1 januari 2020 met 0,80% zullen stijgen. Opmerkelijk detail: eind november bedraagt de inflatie van de consumptieprijzen op jaarbasis slechts 0,39% Indexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer.Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft, d.w.z. dezelfde (gemiddelde) koopkracht blijft vertegenwoordigen. De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de consumentenprijsindex (CPI). Dit is een gewogen gemiddelde prijsindexcijfer van het gemiddelde huishouden

Lees verder over Indexering van de wedden en lonen - September 2018; Indexering juni 2017 / vergoeding medewerkers die morele, godsdienstige of filosofische bijstand verlenen aan gehospitaliseerden / vergoeding pastore Indexering lonen bedienden (APCB 200) van 1,83% op 1 januari 2018 31/01/2018 Voor de indexering op 1 januari 2018 wordt het gemiddelde van de viermaandelijkse gezondheidsindexcijfers van november en december 2017 vergeleken met het gemiddelde van diezelfde maanden in 2016 De jaarlijkse verhoging wordt bepaald door de ontwikkeling van de Cao-lonen in Nederland. De verjaringstermijn van de wettelijke indexering is vijf jaar. Het tegoed ouder dan vijf jaar komt te vervallen als daar geen aanspraak op wordt gemaakt en de vordering niet tijdig is gestuit, wees daar alert op

De indexering van de sociale uitkeringen en de lonen in de openbare sector Als deze spilindex bereikt of overschreden wordt, dan worden de lonen en sociale uitkeringen in de publieke sector verhoogd met 2%. Bijvoorbeeld: eind februari 2020 werd de spilindex overschreden Het indexeringspercentage welke Tele2 toepast is gelijk aan de definitieve prijsindex ontwikkeling van het voorgaande jaar. Het percentage over 2018 is 1,6%. Met dit percentage zal Tele2 dus per juli 2019 indexeren. Wordt de prijsindexering ook toegepast op mijn kortingen

Moeten werkgevers lonen jaarlijks indexeren? Door Edith van Schie, arbeidsrechtjurist XpertHR. 07 aug. 2018 in. Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%. Jaarlijks wordt de indexering vastgesteld omdat ook lonen wijzigen. Als uitgangspunt van de alimentatie indexering wordt de loonindex van het CBS gebruikt. Het is wettelijk verplicht de alimentatie volgens indexering te betalen tenzij je bijvoorbeeld in het convenant anders samen bent overeengekomen Je kan de huur indexering 2018 éénmaal toepassen dit jaar. Dit moet gebeuren op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Het is belangrijk om deze datum niet te verwarren met het moment van ondertekenen: zo kunnen we bijvoorbeeld op 1 maart 2016 een contract getekend hebben dat in voege gaat vanaf 1 april 2017 (moment van vrijkomen van de huurwoning) Pas eventueel het jaartal aan als u de indexering wilt berekenen over een langere periode. Bereken de geïndexeerde alimentatie voor 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 197

Home | Sociaal Fonds 323

CDVU-Wedden > Indexaanpassing

De wettelijke indexering voor de kinder- en partneralimentatie voor 2018 is vastgesteld op 1,5%. Het indexeringspercentage gaat automatisch in op 1 januari 2018. De verhoging van de alimentatiebedragen wordt berekend over het bedrag zoals dat op 31 december 2017 vaststaat Indexering van de lonen en vergoedingen De lonen, premies en eventuele andere loontoeslagen volgen de indexevolutie. Zij worden telkens aangepast op 1 januari en 1 juli. • SWT 62 jaar vanaf 1 januari 2018 • SWT 58 jaar - 40 jaar beroepsverleden voor 201

De lonen en sociale uitkeringen gaan met 2% omhoog omdat producten en diensten duurder geworden zijn. De spilindex die de levensduurte meet, is overschreden. Dankzij de automatische indexering volgt nu een verhoging van de lonen en uitkeringen zodat je nog steeds evenveel kan consumeren als vóór de prijsstijgingen Er is dan ook, door de toepassing van bovenvermelde formule, een indexering van de minimum en de reële lonen toegepast op 1 januari 2017 van 1,12% Sociaal akkoord Land en Tuinbouw 2017-2018. Op 5 juli 2017 werd het sociaal akkoord ondertekend voor de periode 2017-2018 Indexering alimentatie 2019 . 22 november 2018 | Debbie Kijf | Mediation algemeen. Indexatie Alimentatie 2019 is 2%. Ontvangt of betaalt je alimentatie na de echtscheiding? Dan is het goed te weten dat de hoogte van de alimentatie jaarlijks op 1 januari wordt verhoogd Indexering alimentatie Kinderalimentatie en partneralimentatie Alle informatie vindt u hier Laat u adviseren door een van de professionals. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de ontwikkeling van de lonen in het bedrijfsleven, 2018 1,5 % 2019 2,0 % 2020 2,5 % 2021 3,0%. Suggesties. Alimentatie aanpassen

Indexering alimentatie 2% Betaal je alimentatie? Dan wordt het bedrag dat je betaalt per 1 januari 2019 verhoogd met 2%. De hoogte van de indexering wordt ieder jaar in november bekendgemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland Berekening indexering Criteria Stijigng Weging % incl. weging Lonen 2,5% 0,70 1,75% Materiaal 2,07% 0,25 0,52% Transport 3,7% 0,05 0,19% Indexering onderhoudscontracten 2019 2,45% Bron: CBS index CPI loon particulier bedrijven/totaal cao sector oktober 2017 t.o.v. oktober 2018 INDEXERING ONDERHOUDSCONTRACTEN 201 Dan wordt het bedrag dat je moet betalen per 1 januari 2019 verhoogd met 2 procent. Dit heet de indexering. Indexering. De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar in november door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland Indexering lonen PC 200 op 1 januari 2016. Op 1 januari 2016 worden de minimumlonen en de effectieve lonen van de werknemers tewerkgesteld in PC 200 (APCB - Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd met 0,43%. Meer dan 400.000 bedienden uit deze sector zullen hun loon dus zien stijgen

De indexering is namelijk vastgelegd in de wet, in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Daarin is opgenomen dat de alimentatie jaarlijks per 1 januari automatisch wordt verhoogd met een bepaald percentage, vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid 01-01-2018: 0,75 procent salarisverhoging 01-08-2018: 2,35 procent salarisverhoging 01-07-2019: 3 procent salarisverhoging 01-12-2020: 2 procent salarisverhoging dec-2020: bruto € 350 eenmalige uitkering . Documenten. Tekst CAO bouw & infra 2017 - 2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur

Het indexering percentage alimentatie 2011 is vastgesteld op 0,9 procent, voor 2012 op 1,3 procent en voor 2013 op 1,7 procent, voor 2014 op 0,9%, voor 2015 op 0,8%, voor 2016 op 1,3%, voor 2017 op 2,1%, voor 2018 op 1,5%, voor 2019 op 2,0%, voor 2002 op 2,5%. Het wettelijk indexering percentage alimentatie 2021 is vastgesteld op 3,0% info@attentia.be www.attentia.be LONEN EN INDEXATIES JANUARI 2018 A: De aanpassing geldt voor de schaallonen en de reële lonen. M: De aanpassing wordt berekend op de minimumlonen.Het verschil tussen het reële loon en dat schaalloon blijft behouden. R: De aanpassing geldt enkel voor de reële lonen.De schaallonen blijven ongewijzigd De CAO-lonen zijn in 2018 gestegen met 2,1 procent. Dat is de grootste stijging na 2009. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2018 is nog niet bekend. Over de eerste elf maanden van 2018 was de stijging 1,7 procent. In 2009, het eerste volle crisisjaar, lag de CAO-loonstijging aanzienlijk hoger (2,8 procent) De indexering geschiedt van rechtswege. Dat betekent dat ontvangers er per 1 januari automatisch recht op hebben. Het betekent ook dat degene die alimentatie moet betalen er zelf voor dient te zorgen dat het bedrag wordt aangepast. Per 1 januari 2018 is het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd 1,5%

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor uta-werknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonberekeningen beschikbaar voor de lonen per 1-1-2019. Bekijk deze loonkostenberekeningen. Loons- en salarisverhogingen. In artikel 44 zijn de loons- en salarisverhogingen. (gebruikte formule: Indexcijfer nieuw * / indexcijfer oud ** x 100 - 100). * veelal vier maanden voor datum huurwijziging ** veelal zestien maanden voor datum huurwijziging Indien er een afwijkende indexering van toepassing is op uw huurovereenkomst is bovenstaand overzicht niet van toepassing De voorlopige eerstgepubliceerde indexcijfers voor de indexering vanaf januari 2020 zijn: Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 2,5%; CPI (prijs)-index (alle huishoudens) 2,6% Indexatie pensioenuitkering Veel uitkerende pensioenen worden in de maand januari weer geïndexeerd Loonindexering PC 200 januari 2018. Jaarlijks in januari, is er een indexaanpassing van de lonen van de werknemers die onder paritair comité nr 200 (PC 200) vallen. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de index der consumptieprijzen

Horeca

Wat betekent indexering van alimentatie? Rijksoverheid

Paritair comité voor het vervoer en de logistiek. Collectieve arbeidsovereenkomst van 15/02/2018. Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de sub sector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten Lonen moeten in 2020 serieus stijgen, anders kunnen bedrijven naar de lagere winstbelasting fluiten. Ondernemers die meer dan 2 ton winst maken, zouden in 2020 én 2021 belastingverlagingen. LONEN GAAN ER IN SEPTEMBER 2018 OP VOORUIT! Hieronder kan je terugvinden in welke PC's er vanaf 1 september 2018 indexeringen van toepassing zijn: PC 210 ijzernijverheid +2,00 % PC 211 petroleum +2,00 % PC 216 notarisbedienden +0,63% PC 309 beursvennootschappen +0,3246% PC 310 banken +0,32% PC 330.00 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten +2,00 Indexering lonen in oktober 2018. Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in augustus 2018 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema's en werkelijke lonen in onze sector in oktober 2018 met 2% verhogen HEEL WAT LONEN GAAN ER IN JANUARI 2018 OP VOORUIT! De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd. WAT IS DAT, Hieronder kan je terugvinden in welke PC's er vanaf 1 januari 2018 indexeringen van toepassing zijn: PC 200 Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB) +1,83%

Alweer protest van Gele Hesjes in Brussel, ook in

Indexcijfers Vlaanderen

Maak gebruik van de gratis rekenmodule om te berekenen wat het nieuwe alimentatie bedrag in 2018 wordt na de wettelijke indexering op 1 januari 19-10-2018 Loonafspraak CAO Schilders 2016-2019; 11-12-2017 Wijziging tekst CAO Schilders 2016-2019; Zoals je weet kunnen CAO lonen wat hoger uitvallen dan de Wettelijke Minimumlonen. Hiernaast heb je tot in detail alles over je CAO kunnen vinden Indexering is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk. Dat betekent dat er alleen geïndexeerd wordt indien e [..] Bron: online-pensioen-advies.nl: 3: 4 2. indexering. Het aanpassen van de waarde van diensten of goederen naargelang een vooraf bepaalde index. Een indexatie is meestal gebruikt om lonen aan te passen voor inflatie 01-01-2018: 0,75 procent salarisverhoging 01-08-2018: 2,35 procent salarisverhoging 01-07-2019: 3 procent salarisverhoging 01-12-2020: 2 procent salarisverhoging dec-2020: bruto € 350 eenmalige uitkering . Documenten. Tekst CAO bouw & infra 2017 - 2018 De indexering van de huurprijs Update: 04 januari 2021. Gebruik deze rekenmodule alleen om de nieuwe huurprijs na de indexering te berekenen als deze twee voorwaarden voldaan zijn: het huurcontract werd ten vroegste op 1/1/1984 gesloten; de woning vormt de hoofdverblijfplaats van de huurder

Indexering alimentatie - Nibud - Nationaal Instituut voor

Nieuwsbrieven 2018. Nieuwsbrief februari 2018; Nieuwsbrief april 2018. Toekomst; Petitie: Geef de binnenvaart toekomst; Ledenvergadering 16 maart 2018. Rede voorjaarsvergadering maart 2018; Verslag ledenvergadering 16 maart 2018; ASV Jaarverslag 2017; La douce France Crisisberaad La Glissoire; Gedupeerde schippers vormen een fron Indexering loon. 12 nov 2018 12:34 . Ik startte in november bij een nieuwe werkgever. Hier vindt ieder jaar slechts 1 keer een indexering plaats, op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar. Als de lonen stijgen heb je daar recht op al werk je daar maar één dag

Indexering alimentatie per 1 januari 2021 Nieuwe Sta

In de cao Metaal en Techniek staan 2 tabellen. Eén voor het vierwekensalarissen en één voor maandsalarissen. Minder dan de daar genoemde bedragen mag je niet verdienen (minimum schalen) De indexaanpassing van de lonen in PC 200 (APCB - Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) zal bijgevolg op 1 januari 2018 1,83% bedragen. Concreet betekent dit dat de effectief uitbetaalde lonen, de minimumlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen in PC200 begin januari 2018 met 1,83% zullen stijgen

LBIO De indexering van de alimentatie berekenen? Dat kan

Elk jaar in januari worden de lonen van de werknemers die onder paritair comité 200 (PC 200) vallen aangepast aan de levensduurte. In België wordt dit de indexering van de lonen genoemd. Indexatie is het systeem waarbij de lonen gekoppeld zijn aan de index der consumptieprijzen 1 januari 2019 een indexering van 2,18% verwacht voor alle lonen van bedienden van PC 200. Opgelet: het betreft hier wel nog een prognose op basis van de huidige economische situatie. Het definitieve indexpercentage kennen we pas eind december 2018, wanneer het gezondheidsindexcijfer voor december 2018 officieel bekend wordt gemaakt Gouda is voorzitter sinds 2018. De afspraken die in deze werkgroep zijn gemaakt gelden voorlopig t/m 2022. De index voor 2021 bedraagt voor goederen en diensten 1,5% en voor lonen 3,88%. In de index voor de lonen zit een nacalculatie over 2019 van 1,28% (Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachtingen van het CPB in de Septembercirculaire.

Energie is geen luxe - PVDA

Loonindexering - Jobat

Lonen en uitkeringen stijgen met enige regelmaat, soms zelfs jaarlijks. Daardoor krijgt een onderhoudsplichtige partij steeds meer draagkracht, terwijl de onderhoudsplichtige hier niet van profiteert. Dit werd niet redelijk geacht. Er is daarom door de wetgever gekozen voor een indexering via een loonindexcijfer Per 1 januari 2020 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 2,5 procent. Dit heet de indexering. Indexering. De hoogte van deze indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland Je hebt een vraag over de indexering van het maatmanloon. De uitkering van de Wajong is gebaseerd op de grondslag. De grondslag is het inkomen waarop we de uitkering baseren. In de meeste gevallen is dat het wettelijk minimumloon. In sommige gevallen is een hoger maatmanloon. Als de gemiddelde lonen omhoog gaan, kan het maatmanloon ook stijgen (3) Het 4-maandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex wordt : a) sinds 1994 gebruikt voor de aanpassing van de lonen. Het indexmechanisme varieert weliswaar van sector tot sector. b) sinds 2001 gebruikt voor de indexering van de sociale uitkeringe

CDVU-Wedden > Indexaanpassing?

Loonindexering - Wikipedi

Indexering van eigen loonkosten De huidige Cao voor gemeenten loopt af op 31 december 2018 en de onderhandelingen voor de nieuwe Cao starten in het najaar 2018, waardoor nu nog niet bekend is met welk percentage de lonen zullen stijgen Indexering alimentatie 1,5 procent Betaal je alimentatie? Dan wordt het bedrag dat je betaalt per 1 januari 2018 verhoogd met 1,5. Let op! Je kan deze cijfers niet gebruiken om pensioenen, uitkeringen of lonen van ambtenaren te berekenen, want deze volgen de afgevlakte index, wat het gemiddelde is van de voorgaande 4 indexcijfers Wettelijke indexering alimentatiebedragen 2018: 1,5% . In de Staatscourant van 3 november 2017 is bovenstaande mededeling over de indexering van partner- en kinderalimentatiebedragen bekend gemaakt. Voor de meeste betrokkenen is de boodschap wel duidelijk. Ter toelichting staat daar (voor de liefhebber) verder nog het onderstaande bij

Indexering alimentatie 2018. De indexering alimentatie 2018 is lager dan in het jaar ervoor. In november is de alimentatie indexering 2018 vastgesteld op 1,5%. Dat betekent dat de alimentatie per 1 januari 2018 met 1,5% omhoog gaat. Op de website van het LBIO kun je het exacte bedrag berekenen Vertalingen van 'indexering' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 januar 2018, bedraagt 1,83%. Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding. Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183 De lonen en sociale uitkeringen gaan met 2% omhoog omdat producten en diensten duurder werden. De spilindex die de levensduurte meet, is overschreden. Dankzij de automatische indexering volgt nu een verhoging van de lonen en uitkeringen, zodat je nog steeds evenveel kan consumeren als vóór de prijsstijgingen Indexering tarieven diensten 2019 regio Midden-Holland. 1. de CBS-index Cao-lonen cao sector particuliere bedrijven, Tijdens de Fysieke Overlegtafels van oktober 2018 is toegelicht dat voor ambulante diensten een percentage van 90% CAO en 10% CPI wordt gehanteerd in verband met het grote aandeel personele kosten in de ambulante.

 • Wat betekent effectief.
 • Ritueel verbranden Lachaert.
 • Medici season 3.
 • Michel Perridon zoon.
 • Gipswand pluggen gewicht.
 • Collings Foundation Catalina.
 • Seiko 5 Automatic Vintage.
 • Workshop taarten bakken.
 • Persoonlijke geboortekaartjes.
 • Medinilla zaaien.
 • Indeling voorraadkast Onder Trap.
 • Maandagstoet Aalst.
 • Sky Mirror Anish Kapoor Tilburg.
 • Grandhall Elite GT4.
 • Tesla Semi Europe.
 • Cheshire Cat betekenis.
 • Toog met spoelbak te koop.
 • Goedkope elfen beeldjes.
 • Weeronline Kaapstad.
 • Khadaffi dood YouTube.
 • Indoor karten Eindhoven.
 • Laptop sticker wereldkaart.
 • STIHL kettingzaag kopen.
 • Cheshire Cat betekenis.
 • Tozo Hendrik Ido Ambacht.
 • TMZ Mylaps.
 • Hoogte poolhouse.
 • Symptomen te veel energiedrank.
 • Kniekousen zwart wit kind.
 • Dendrobium orchidee uit thailand.
 • Tillen in de zorg.
 • Station Delft Campus.
 • Voortgezette assimilatie wikipedia.
 • Bloopers van traktoren.
 • Zelf shampoo maken Marseillezeep.
 • Deze premier van Israël werd in 1995 vermoord.
 • Vertigo Tour U2.
 • 3M 2K Plamuur.
 • Puriteinen Leiden.
 • Cap Fréhel weer.
 • Huisartsenpraktijk De Brug.